ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2014

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಉಲಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಉಲಿಸಿ
ಕನ್ನಡ ತನವನು ಭರಿಸಿ
ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸಿ
ಕನ್ನಡದಲೆ ವ್ಯವಹರಸಿ

ಕಟ್ಟಡದಲಿ ತೂಗಾಡುತಲಿರಲೀ
ಕನ್ನಡ ಬರೆಹದ ಫಲಕ
ಕನ್ನಡದಲೆ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆದರೆ
ಭಾಷೆಗೆ ಭದ್ರದ ಚಿಲಕ

ನೆಲದುದ್ದಗಲಕು ಗುಡಿಗೋಪುರದಲಿ
ಅರಳಿವೆ ಕಲ್ಲಿನ ಸುಮವು
ಘಟ್ಟದ ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಿಗೆ
ವಿಶ್ವದಿ ಇಲ್ಲವು ಸಮವು

ಬೆಟ್ಟಬಯಲುಗಳು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯದೋ
ಹಸುರಿರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಗ್ಗ
ಜಿಲ್ಲೆಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲೆದಿದೆ
ಜೀವನದಿಗಳ ಹಗ್ಗ

ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿದು ತುಂಬಲು ಕಣ್ಣಲಿ
ಎದೆಯಲಿ ತೃಪ್ತಿಯ ತವರು
ಕನ್ನಡ ನೀರನು ಉದರವು ಸೇರಲು
ನಾಡಿಯು ಪಡೆವುದು ನವುರು

ಬೆಲ್ಲವೋ ಬತ್ತವೋ ರೈತನ ಚಿತ್ತವು
ಬದುಕಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳೆವ
ಪಲ್ಲೆ ಫಲಗಳ ಪುಷ್ಪ ಧಾನ್ಯಗಳ
ಬೆಳೆಯುತ ಹಸಿವದು ಕಳೆವ


ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ನೆಲದಭಿಮಾನಕೆ
ಎದುರಿಸಿ , ಹಿಡಿದಿರೆ ಕತ್ತಿ
ಮೆರೆದಿರೆ ಹುಲಿಗಳು ಮಡಿದಿರೆ ಕಲಿಗಳು
ಕನ್ನಡ ಮೇಲಕೆ ಎತ್ತಿ

ಬೀದಿಬದಿಗಳಲಿ ವಜ್ರ ರತ್ನಗಳು
ವಿಕ್ರಯಗೊಂಡಿರೆ ಹಿಂದೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ನಾಡನು ಕಟ್ಟಿ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರರೇ ಮುಂದೆ

ಆಳಿದ ರಾಜರ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯವು
ಇಂದಿಗು ಕೊಡುತಿದೆ ಫಸಲು
ಗಣಕಯಂತ್ರದ ತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಯಲಿ
ವಿಶ್ವಕೆ ತೋರಿದೆ ನೊಸಲು

ಮಾತೃ ಭಾಷೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೆ
ಭಾಷೆಯ ಬೆಳೆವುದು ಸತ್ಯ
ಪೋಷಕ ಮಿತ್ರರೆ ಮಗಳ ಜತೆಯಲಿ
ಆಡಿರಿ ಕನ್ನಡ ನಿತ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲಿ ಬೆರೆಯುತ ನಲಿಯಲಿ
ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಹ ಅನ್ಯ
ಹೊರಗಿನ ಜನಗಳೆ ಕನ್ನಡ ಮನಗಳ
ಕೆಡಿಸದೆ ಬಾಳಲು ಮಾನ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಜನಗಳ ತುಂಬಿದ ಮನಗಳ
ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಲು ಚೆಂದ
ನಾಡಿನ ಭಾಷೆಯ ಅಮೃತಶೀಷೆಯು
ಸವಿಯಲು ರುಚಿಕರ ಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ದೇವಿಗೆ ನಮನವ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ನಿಲ್ಲಿಪೆ ಕವನದ ಬಂಡಿ
ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರೆ ಮಂದಿಗೆ
ನಮಿಸಲು ಊರುವೆ ಮಂಡಿ 

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2014

ಬೆಳಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಅಂಬರ ಚುಂಬಿಸಿ
ನೇಸರ ಬಂದ
ಬಣ್ಣದ ಮೊಸರನು ಕಡೆಯುತಲಿ

ಗಿಡಮರ ಕೊರಳಲಿ
ನಾದವ ತುಂಬಿ
ಬಣ್ಣನೆ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತಲಿ

ನಲಿಯುತ ಬಲಿಯುತ
ಬೆಳಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆ
ಎದ್ದಿತು ನೀಲಿಯ ಗಡಿಗೆಯಲಿ

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಸವಿಯನು 
ಸವಿಯುತ ಜೀವಿಯು
ತೊಡಗಲು ದಿನದಾ ನಡಿಗೆಯಲಿ

ಸಂಜೆಯ ಕತ್ತಲು
ಮುತ್ತಲು ಸುತ್ತಲು
ಕರಗಿತು ಬೆಣ್ಣೆಯು ಬೆಡಗಿನಲಿ

ಕತ್ತಲು ಸುರಿಯಿತು
ಕಪ್ಪನೆ ಹಾಲನು 
ರಾತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಹಡಗಿನಲಿ