ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2014

ಬೆಳಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಅಂಬರ ಚುಂಬಿಸಿ
ನೇಸರ ಬಂದ
ಬಣ್ಣದ ಮೊಸರನು ಕಡೆಯುತಲಿ

ಗಿಡಮರ ಕೊರಳಲಿ
ನಾದವ ತುಂಬಿ
ಬಣ್ಣನೆ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತಲಿ

ನಲಿಯುತ ಬಲಿಯುತ
ಬೆಳಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆ
ಎದ್ದಿತು ನೀಲಿಯ ಗಡಿಗೆಯಲಿ

ಬೆಣ್ಣೆಯ ಸವಿಯನು 
ಸವಿಯುತ ಜೀವಿಯು
ತೊಡಗಲು ದಿನದಾ ನಡಿಗೆಯಲಿ

ಸಂಜೆಯ ಕತ್ತಲು
ಮುತ್ತಲು ಸುತ್ತಲು
ಕರಗಿತು ಬೆಣ್ಣೆಯು ಬೆಡಗಿನಲಿ

ಕತ್ತಲು ಸುರಿಯಿತು
ಕಪ್ಪನೆ ಹಾಲನು 
ರಾತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಹಡಗಿನಲಿ